Payne69

Basics

 • Location:
  HARVEY , ILLINOIS , UNITED STATES
 • I am looking for:
  Woman
 • Zip Code:
  60426
 • Age:
  44
 • Height:
  3 ft. 0 in.
 • Body:
  Athletic
 • Ethnicity:
  Black
 • Education:
  Masters Degree
 • Job:
  Computers Software
 • Has Kids:
  Yes, living elsewhere

ABOUT

Jjjj jjjj jjjj jjjj jbbbbhhb hhhh. Hvvvv hh. H hvbhhb bhb hhvv hh. H. H b

What I am looking for

Hhhv. Yuub. Yuub. Yuub. Byyyh. Uuugv vyyv by by u gugygg. Yu. By. U I.